sun

Techniki Freineta

PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA

 

Działania, które podejmujemy, mają na uwadze przede wszystkim wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowości dziecka. Stąd pedagogika Celestyna Freineta obecna jest w naszym przedszkolu. Célestin Freinet (1896 – 1966), pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej" (ecole moderne français). Opracował własną metodę nauczania, która wykorzystywała swobodną ekspresję, aktywność i twórcze działanie dziecka. Metodę swą oparł na pracy-zabawie, która najbardziej odpowiada potrzebom dzieci.
Pedagogika ta uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i naturalny sposób życia. Szanuje jego indywidualność i odrębność. Uczenie i wychowanie oparte jest na dialogu, współpracy, odpowiedzialności, tolerancji, rozwijaniu wewnętrznej motywacji, samodzielnych i grupowych doświadczeniach oraz aktywnym współuczestniczeniu            dzieci.

Podstawę teoretyczną pedagogiki Freineta stanowi wielokierunkowa ekspresja dziecka: językowa, literacka, plastyczna i muzyczna. Źródłem wiadomości i ekspresji dziecka jest w tej koncepcji przeżyte doświadczenie, które rzutuje na jego wypowiedź w słowie, rysunku, rzeźbie, piosence.

Jeśli chodzi o wiek przedszkolny, podstawowym założeniem wychowawczym jest - jego zdaniem - indywidualne doświadczenie poszukujące dziecka. Zadaniem nauczyciela jest stwarzanie dzieciom warunków do możliwie najszerszego stosowania doświadczeń "po omacku". Polegają one na zorganizowaniu bogatego naturalnego środowiska, w którym dziecko zapoznaje się z otoczeniem, z rozmaitymi jego elementami, zajmuje się nimi, poszukuje.

 

INNOWACYJNY NAUCZYCIEL KLUCZEM DO SUKCESU DZIECKA

 

To projekt którego realizacja przyniesie korzyści w postaci skutecznego i celowego doboru działań i metod. Metody te przyczynią się do podniesienia jakości, atrakcyjności i efektywności kształcenia w przedszkolach i w klasach I-III SP poprzez przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do wdrażania innowacyjnych metod kształcenia.

Ideą programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w procesie nabywania umiejętności określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.

Do stosowania wybranych technik C. Freineta w pracy z dziećmi w przedszkolu zachęciła nas propozycja programu unijnego pt.: „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu dziecka” następnie  osobiste kontakty z doświadczonymi nauczycielami –freinetowcami, obserwacja ich zajęć oraz w warsztatach szkoleniowych w Moszczance.

Tam poznałyśmy szereg technik frieinetowskich możliwych do wykorzystania w pracy w przedszkolu: swobodne teksty dzieci; gazetkę przedszkolną; doświadczenia poszukujące fiszki problemowe i różnorodne formy swobodnej ekspresji artystycznej. Elementy tych technik początkowo wzbogacały zajęcia dydaktyczne, aż w końcu na stałe zagościły w naszej pracy pedagogicznej.

Celem realizowanego projektu było wszechstronne rozwijanie osobowości dzieci oraz ich aktywności twórczej  przy jednoczesnej umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu, a także indywidualizowanie ich umiejętności oraz rozumienie i nazywanie przez dzieci własnych potrzeb i upodobań.

Wymiernym efektem realizacji projektu było wyzwolenie wielokierunkowej społecznej, emocjonalnej i umysłowej aktywności dzieci, dzięki czemu potrafią:

-działać, doświadczać, badać i eksperymentować;

-wykorzystywać zdobyte wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu;

-realizować własne pomysły;

-udzielić informacji na interesujący ich temat;

-wyrazić swoje zdanie;

-bez trudu tworzyć proste teksty;

-„pisać” i odczytywać treści zapisane za pomocą symboli.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego bloga:

http://edublogprzedszkolakowmszana2.blogspot.com/

 

 

Aneta Kaperczak

Ewa Krzystała

Alina Grzegoszczyk

Copyright © 2021 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.