sun

 

Projekt unijny

 

 

Projekt unijny

„Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany - efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”

 

Projekt realizowany był w okresie: 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 379 628,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 322 684,21 zł

 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego poprzez stworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej oraz realizację zajęć dodatkowych opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT. Do sierpnia 2020 dla 150 przedszkolaków (80 chłopców i 70 dziewcząt) uczęszczających do przedszkola na obszarach wiejskich uzyska wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych. Cel główny odnosił się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO

WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Zrealizowane zostały zajęcia podstawy programowej.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Życie to jest teatr – dziecko widzem i aktorem – zajęcia skierowane na rozwój emocjonalny
i społeczny.

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Zajęcia z logorytmiki wraz z elementami profilaktyki prawidłowej wymowy, czyli gimnastyka buzi i języka.

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Gry i zabawy ruchowe przeciwdziałające wadom postawy – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.

3 gr po 15 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 240h

Sensoplastyka to zajęcia, które wspierają przede wszystkim rozwój kompetencji intra
i interpersonalnych.

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Zajęcia gimnastyki twórczej R. Labana z elementami ruchu rytmiczno – muzycznego
K. Orff’a

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Kursy dla nauczycieli

I

RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3 wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Copyright © 2021 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.