sun

 

Projekt unijny

 

 

Projekt unijny

„Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany - efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”

 

Czas realizacji: 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 379 628,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 322 684,21 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego poprzez stworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej oraz realizację zajęć dodatkowych opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT. Do sierpnia 2020 dla 150 przedszkolaków (80 chłopców i 70 dziewcząt) uczęszczających do przedszkola na obszarach wiejskich uzyska wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych. Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO

WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Zrealizowane zostaną zajęcia podstawy programowej.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Życie to jest teatr – dziecko widzem i aktorem – zajęcia skierowane na rozwój emocjonalny
i społeczny.

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Zajęcia z logorytmiki wraz z elementami profilaktyki prawidłowej wymowy, czyli gimnastyka buzi i języka.

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Gry i zabawy ruchowe przeciwdziałające wadom postawy – zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.

3 gr po 15 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 240h

Sensoplastyka to zajęcia, które wspierają przede wszystkim rozwój kompetencji intra
i interpersonalnych.

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Zajęcia gimnastyki twórczej R. Labana z elementami ruchu rytmiczno – muzycznego
K. Orff’a

6 gr po 25 os (2h/tyg./gr) – 80 godz. na gr – łącznie 480h

Kursy dla nauczycieli

Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej –dzieci z Gminy Mszana zostanie upubliczniona na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. Od 07 IV do 28 IV 2019 przyjmowanie wniosków do przedszkola. Relacje z działań związanych z późniejszą realizacją projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie www przedszkola.

Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Rekrutacja w roku 2019/2020 do projektu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawowe kryteria przyjęcia do przedszkola:

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej
 2. Dziecko z niepełnosprawnością
 3. Dziecko jednego rodzica z niepełnosprawnością
 4. Dziecko obojga rodziców z niepełnosprawnością
 5. Dziecko posiadające rodzeństwo z niepełnosprawnością
 6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące
 7. Dziecko objęte pieczą zastępczą

Kryteria drugiego etapu rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej:

 1. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących, uczących się w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą –30 pkt.
 2. Dziecko rodzica samotnie wychowującego je, pracującego lub studiującego albo uczącego się w trybie dziennym lub wykonującego rolniczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 pkt
 3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola – 10 pkt
 4. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej 5 pkt
 5. Dziecko posiadające opinię z publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wskazująca konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym – 5 pkt

 

 

RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3 wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Copyright © 2020 Copyright Przedszkole Wesoły Dzwoneczek w Mszanie Rights Reserved.