Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Realizując obowiązek  wynikający  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej w treści: RODO) informujemy, że:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie,  ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Bernadeta Donder, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pocztą elektroniczną:iodpusz@wp.pl  lub  pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

 III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

  • Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa – w związku z art.6 ust.1 lit c RODO albo jeżeli  jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – w związku z art.6 ust.1  lit. e RODO.
  • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy– w związku z art.6 ust.1 lit b RODO.
  • Mogą również wystąpić przypadki  (między innymi utrwalanie wizerunku),w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie– w związku z art.6 ust.1 lit a RODO.
  • Ujawnienie przez Panią/Pana swojego adresu  e-mail w przesłanej do nas  drogą elektroniczną korespondencji, jak również podanie w treści  e-maila numeru telefonu do kontaktu   lub adresu pocztowego,  uznajemy  za wyrażoną dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie– w związku z art.6 ust.1 lit a RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe udostępniamy wyłącznie organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa, a także innym podmiotom  w celu realizacji zadań statutowych  Administratora, np. w związku z powierzeniem danych w ramach umów outsourcingu, np. służba bhp, usługi informatyczne, korzystanie z oprogramowania na serwerach zewnętrznych .

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" w Mszanie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-  przenoszenia swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c)  RODO (realizacja obowiązków ustawowych przez Administratora)  to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art.17 ust.3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,

- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII.   Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem   ustawowym,  umownym lub  warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XII. Korzystanie z serwisów  społecznościowych.

Jeżeli zamierza Pani/Pan korzystać poprzez stronę internetową Administratora z serwisów społecznościowych  Facebook lub  YouTube to należy pamiętać o zapoznaniu się z polityką prywatności udostępnioną przez te serwisy:  

YouTube:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Jednocześnie uprzedzamy, że serwery serwisów społecznościowych znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.  Dane osobowe mogą zostać  przetransferowane przez serwis społecznościowy jego  serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych  z  działalnością serwisu. Administrator danych nie bierze na siebie odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania tych serwisów internetowych.

XIII. Monitoring wizyjny w Przedszkolu „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie.

1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego  na terenie Przedszkola  jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom  na terenie obiektów  oraz wokół  nich ,  zapewnienie porządku  publicznego i  ochrona  mienia, a także  ochrona przeciwpożarowa .Podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest  Prawo oświatowe.                                                                                                                                                                                        

2.W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, czasu pobytu, miejsca pobytu.                                                                                                                       

3.Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia:   szatnie, ciągi komunikacyjne.                                                                             

4.Na system monitoringu składają się kamery , urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.                                                                                                                                                      

5.Rejestrator zawierający zapisany obraz  jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych,  w szczególności uniemożliwiających  utratę danych  lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.                                                                     

6.Monitoring funkcjonuje  całodobowo.                                                                                                                                               

7.Administrator  oznaczył  strefy  monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o  Administratorze.                                                                   

8.Zbiór nagrań obrazu  Administrator  przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje   do czasu nadpisania , jednak nie dłużej niż 90 dni. Jeżeli  jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator  poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną  nadpisane lub zniszczone.                                                                                                                                                 

9.Osoba , której wizerunek został utrwalony  ma  również prawo do złożenia wniosku do administratora danych  o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie  naruszy to  praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu  został  uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.                                                                                                                                                                                                                              

10.Jeżeli osoba, której dane dotyczą  zwróci się z wnioskiem  o  kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu  to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne  kopie pobrana zostaje opłata  w  wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.                                                                                                                                                                  

XIV. Zapewnienie poufności.                                                                                                                                                   

Na podstawie art.30a Prawa oświatowego  wszyscy pracownicy Przedszkola „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku  z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, w tym w szczególności dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.

Obowiązku poufności nie stosuje się:

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;

2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;

3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.